• Přízemní apartmán (pravý)

    Obývací pokoj a kuchyně jsou orientovány na východ s výhledem na moře a borovicový les. Ložnice je orientována na jih s výhledem na moře...

  • Přízemní apartmán (levý)

    Obývací pokoj a kuchyně jsou orientovány na východ s výhledem na olivový háj a borovicový les. Ložnice je orientována na sever s výhledem na...

  • Mezonetový apartmán

    Obývací pokoj, kuchyň a mezonetová ložnice jsou orientovány na východ s výhledem na moře a borovicový les. Ložnice v přízemí mezonetu je...

Všeobecné obchodní podmínky

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek společnosti MARTIŇÁK s.r.o., se sídlem Praha 2, Nezamyslova 110/6 (dále jen „VOP“), je úprava pronájmu apartmánů ve vlastnictví obchodní společnosti MARTIŇÁK s.r.o., se sídlem Praha 2, Nezamyslova 110/6, PSČ: 12800, IČ: 28255810( dále jen „vlastník nemovitosti“), na adrese Mačak 2b, Hvar,část Sučuraj,Chorvatsko   (dále jen „apartmány“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy smluvních stran výslovně upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením Nabídky pronájmu apartmánu nájemcem (dále jen „Nabídka pronájmu“)  a stvrzením nájemce na objednávkovém formuláři pronájmu apartmánu, že nájemce souhlasí s těmito VOP, přijímá nájemce tyto VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

1. Objednávka a přijetí objednávky

1.1. Objednávky pronájmu apartmánu nájemcem musí mít písemnou formu a/nebo musí být zaslána faxem, emailem nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách vlastníka nemovitosti. Objednávka pronájmu apartmánu je přijata písemným potvrzením  vlastníka nemovitosti nájemci či odesláním emailu nájemci obsahující potvrzení termínu pronájmu apartmánu v dohodnutém období za dohodnutých podmínek . Potvrzením  objednávky pronájmu apartmánu ze strany vlastníka nemovitosti se ujednání v ní uvedená stávají pro nájemce a vlastníka nemovitosti závazná.  Vlastník nemovitosti okamžikem potvrzení objednávky pronájmu apartmánu nájemci je povinen služby pronájem apartmánu řádně poskytnout a nájemce je povinen objednaný apartmán v dohodnutém termínu převzít  a zaplatit vlastníku nemovitosti za pronájem apartmánu dohodnutou odměnu – nájemné a to včetně případně dodatečně písemně objednaných služeb u vlastníka nemovitosti.

1.2. Budou-li nájemcem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou vlastník nemovitosti a nájemce povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. těchto VOP.

2. Platební podmínky

2.1. Nájemce je povinen zaplatit vlastníku nemovitostí dohodnuté nájemné za pronájem apartmánu a cenu za služby poskytnuté ze strany vlastníka nemovitosti, jež jsou specifikovány v potvrzené objednávce pronájmu apartmánu, včetně těch, které byly objednány nájemcem dodatečně v souladu s ustanovením 1.2. těchto VOP.

2.2. Nájemce se zavazuje poskytnout vlastníku nemovitosti závdavek (zálohu) ve výši a termínu splatnosti stanovených v potvrzené objednávce. Nebude-li  závdavek nájemcem zaplacen vlastníku nemovitosti ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si vlastník nemovitosti  právo jednostranně odstoupit od potvrzeného pronájmu apartmánu a sjednanou rezervaci pronájmu apartmánu jednostranně zrušit..

2.3. Za objednané a poskytnuté služby a nájemné za pronájem apartmánu je nájemce povinen   zaplatit vlastníku nemovitosti v hotovosti , platební kartou a nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury vlastníkem nemovitosti a to tak, aby veškeré platby nájemného za pronájem apartmánu a případně za další objednané služby  byly zaplaceny k rukám vlastníka nemovitosti nejpozději poslední den pronájmu apartmánu.

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit vlastníku nemovitostí dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové výše splatné pohledávky vlastníka nemovitostí za každý i započatý den prodlení, počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

2.5. Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá měně uvedené v potvrzené objednávce pronájmu apartmánu. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním kursem stanoveným ČNB platným ke dni splatnosti pohledávky.

3. Storno podmínky

3.1. Storno potvrzené objednávky pronájmu apartmánu musí mít písemnou formu a musí být ze strany vlastníka nemovitostí písemně potvrzeno.

3.2. Nájemce je oprávněn stornovat potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu bez sankčního poplatku do 60-ti kalendářních dnů před termínem sjednaného počátku běhu lhůty pronájmu apartmánu. Pokud nájemce zruší rezervaci v kratší době než 60 kalendářních dnů před počátkem běhu lhůty pronájmu apartmánu, zavazuje se nájemce zaplatit vlastníku nemovitostí následující dohodnuté storno poplatky:

a)10% z ceny nájmu za pronájem apartmánu, pokud nájemce stornuje potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu v termínu od 59 kalendářního dne  do 40 kalendářního dne před lhůtou počátku běhu dohodnuté lhůty pronájmu apartmánu.

b) 50% z ceny nájmu za pronájem apartmánu, pokud nájemce  stornuje potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu v termínu od 39 kalendářního dne do 15 kalendářního dne před lhůtou počátku běhu dohodnuté lhůty pronájmu apartmánu.

c) 100% z ceny nájmu za pronájem apartmánu, pokud nájemce stornuje potvrzenou objednávku pronájmu apartmánu v termínu od 14 kalendářního dne do dne počátku běhu dohodnuté lhůty pronájmu apartmánu.

Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% zbývající ceny pronájmu apartmánu.

4. Reklamace

4.1. Reklamaci služeb poskytnutých vlastníkem nemovitosti je nájemce povinen uplatnit bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí a nájemce je povinen o reklamaci sepsat záznam.

5. Práva a povinnosti nájemce

5.1. Nájemce odpovídá vlastníku nemovitosti za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb vlastníka nemovitosti.

6. Práva a povinnosti vlastníka nemovitosti

6.1. Vlastník nemovitosti je v případě vzniklé zásadní vady na předmětné nemovitosti, která způsobí nemožnost pronájmu apartmánu nájemci, oprávněn poskytnout nájemci adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud bude pro nájemce přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný.

6.2. Předmětný apartmán bude způsobilý pronájmu první den dohodnuté lhůty nájmu od 15.00 hodin a nájemce se zavazuje předmětný apartmán vyklidit  a předat vlastníku nemovitosti poslední den lhůty nájmu nejpozději do10.00 hodin.

7. Právní režim

7.1. Na případy na které tyto VOP výslovně nepamatují se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

8. Příslušnost soudu

8.1.Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s pronájmem apartmánu vlastníka nemovitosti nájemci včetně souvisejících služeb se řídí českým právním řádem a budou řešeny místě a věcně příslušného obecného soudu vlastníka nemovitosti bez ohledu na sídlo/bydliště nájemce.

9. Platnost a účinnost

9.1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.